טופס 7010 – הודעה על הקצאה

                        לפי סעיף 75(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. הסכם ההקצאה.
  2. מאזנים: 1 מאזן חברה לתום השנה אשר קדמה להקצאה/מאזן בוחן ערב ההקצאה.
    • מאזן בוחן לאחר ההקצאה.
    • פקודות יומן של ההקצאה.
  3. אישור רו"ח המאשר ומפרט כדלקמן: 1 סכומי הלוואות, ערבויות או התחייבויות אחרות של בעלי המניות ו/או חברות קשורות (בנות, אחיות) שהיו ערב ההקצאה ולאחריה.

3.2 תנאי הלוואת הבעלים לפני ואחרי ההקצאה (שיעור

      הריבית, תקופות ההחזר וסכומי ההחזר).

  1. אישור רשם החברות מיהם בעלי המניות לאחר הקצאת המניות.
  2. דוח הקצאת מניות שנשלח לרשם החברות.
  3. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון בגין הקצאת המניות.

 

ראה גם הרפורמה במס שבח

 

לחץ כאן לטופס 7010

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים