טופס 7005 –     בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף מבנה עסקי לפי סעיף 49 יא לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. הזכות הנמכרת

 

פרטי המוכרים.

פרטי הרוכשים.

פרטי הנכס הנמכר.

 

בניית המבנה הסתיימה בתאריך ____________ קיבלתי חזקה בתאריך ____________.

□ הזכות הנמכרת הינה מבנה עסקי אשר שימש בייצור הכנסה, על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

□ הזכות הנמכרת הינה מבנה עסקי אשר שימש בייצור הכנסה אצל השוכר, לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

     מצ"ב הסכם שכירות.

□ תקופת השימוש לייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה  מ- ____________ עד __________.

 

פרטי השוכרים

מספר זהות

שם פרטי ומשפחה

כתובת

תקופת השימוש לייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה אצל השוכר – תחילת התקופה, תום התקופה.

 

□ הנכס הנמכר מיועד לפי טיבו לייצור הכנסה, לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, למטרת ____________.

הנכס הנמכר  □ שימש     □ לא שימש למגורים בידי המוכר או בידי שוכר את המבנה או בידי קרוב של מי מהם

□ הנכס הנמכר שימש למגורים בידי _____________ בתקופה מ- ____________ עד _____________

 

  1. הזכות הנרכשת

 

פרטי המוכרים.

פרטי הרוכשים.

פרטי הנכס הנמכר.

 

ברכישת מבנה עסקי

בניית המבנה הסתיימה בתאריך ____________ לפי החוזה, אקבל חזקה בתאריך ___________

□ הנכס הנרכש מיועד לשמש לפי טיבו לייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה ואני מתחייב כי הנכס לא ישמש למגורים במשך __________ שנים מיום הרכישה.

 

ברכישת קרקע לבניית מבנה עסקי

הזכות החלופית היא קרקע לבניית מבנה עסקי     □ כן          □ לא

קיימת תכנית המתירה בנייה על הקרקע     □ כן, מספר התכנית _____________      □ לא

על פי התכנית: ייעוד הקרקע ________________ תאריך תחילת הבנייה בפועל ___________________.

 

ידוע לי כי הפטור ממס מותנה בהמצאת המסמכים הבאים והתאמתם לדרישות החוק:

  1. אישור על סיום בנייה לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965.
  2. התכנית על פיה נבנה המבנה העסקי.
  3. היתר בנייה.

 

 

לחץ כאן לטופס 7005

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים