טופס 7000/א –  הצהרת רוכש זכות במקרקעין / באיגוד מקרקעין

                        הצהרה משלימה להצהרה הראשית

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי הזכות הנרכשת.

גוש ________ חלקה ________ תת-חלקה ________ כתובת הנכס _________________________

 

  1. מהות הזכות הנרכשת □ דירה □ בנין   □ קרקע   □ קרקע חקלאי   □ זכות באיגוד מקרקעין.

 

  1. למילוי בעת רכישת דירת מגורים בלבד:

 

□ תוך 24 חודשים מיום הרכישה של הדירה הנוכחית.

□ תוך שנה מיום מסירת החזקה של הדירה הנרכשת כפי שנקבע בחוזה המכר לתאריך __________ (אם הדירה נרכשה מקבלן).

(ידוע לי כי הפרש המס יוקפא עד תום התקופה לעיל או עד למכירת הדירה האחרת לפי המוקדם לאחר המועדים הנ"ל אחויב בתשלום המס בתוספת ריבית והצמדה).

 

  1. הנכס הנרכש ישמש אצלי כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה □ לא     □ כן.
  2. הנני קרוב למוכר על פי ההגדרה שבסעיף 1 לתקנות מס רכישה □ כן, יחס הקרבה ____________ □ לא.
  3. רכשתי את הדירה בנאמנות □ לא     □ כן, (מצ"ב כתב נאמנות והודעה ע"ג טופס 7067).

מועדי קבלת התמורה ומסירת הזכות במקרקעין

□ החזקה במקרקעין תהיה בידי הקונה או נתונה לפקודתו בתאריך __________

□ הקונה ישלם למוכר תמורה העולה על 50% מהמחיר בתאריך ___________

□ ייפוי כח בלתי חוזר לקונה או לאדם אחר לרשום הזכות במקרקעין על שם הקונה או לפקודתו תינתן בתאריך     __________

 

  שומה עצמית למס רכישה

 

 

שווי לצורך מס רכישה

שיעור המס

שסכום המס

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 

 

לחץ כאן לטופס 7000/א

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים