טופס 6130 –     תצהיר על ביטול מכירה/פעולה באיגוד

                        לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:    

 

פרטי המוכר/ים והרוכש/ים.

 

  1. א. בתאריך __________ התקשרנו בהסכם המכר של זכויות במקרקעין הנמצאים בגוש _____, חלקה _______, מספר שומה ________, בכתובת ___________________(להלן "הנכס").

□ תמורת ____________ ₪, או בתמורה אחרת _____________.

□ ללא תמורה.

ב. בתאריך ___________ התקשרנו בהסכם למכירת זכויות באיגוד מקרקעין מספר ח.פ. __________.

□ תמורת ___________ ₪, או בתמורה אחרת __________.

(להלן: "הסכם המכר")

□ ללא תמורה.

 

  1. בעקבות כריתתו של הסכם המכר, בוצעו הפעולות להלן:

תמורה _____________ ₪ בתאריך _______________.

או תמורה אחרת ______________________________.

□ לא שולמה תמורה כלשהי.

□ בלשכת רישום מקרקעין.        □ במרשם של חברה משכנת ובמנהל מקרקעין ישראל.

□ במנהל מקרקעין ישראל.        □ הפעולה באיגוד נרשמה בתיק התאגיד המתנהל אצל הרשם עפ"י חוק

□ לא נרשמו באף מקום.

 

  1. בתאריך _____________ בוטל, בהסכמה, הסכם המכר/פעולה באיגוד שבין שני הצדדים.

הסכם הביטול נעשה בכתב והעתק ממנו מצורף.

 

  1. תשלומים מן המוכר לרוכש

במסגרת ביטול העסקה שולם/ישולם ע"י המוכר לרוכש בגין החזר תשלומים ששולמו על ידו ע"ח התמורה:

סך _________ ₪ (קרן) בתאריך __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (קרן) בתאריך __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (ריבית והפרשי הצמדה) בתאריך __________ אופן התשלום _________________

תמורה אחרת (פיצוי וכו', פרט/י) - __________________________________________________

 

  1. תשלומים מהרוכש למוכר

במסגרת ביטול העסקה שולם/ישולם על ידי הרוכש למוכר בגין החזר הוצאות/פיצוי וכו':

סך _________ ₪ (קרן) בתאריך __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (קרן) בתאריך __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (ריבית והפרשי הצמדה) בתאריך __________ אופן התשלום _________________

תמורה אחרת (פיצוי וכו', פרט/י) - __________________________________________________

 

  1. אנו מצהירים כי ביטול הסכם המכר נעשה בתום לב וכי במסגרת תצהיר זה אנו מוסרים את מלוא פרטי הסדר הביטול שביננו.

 

  1. המוכר מצהיר כי הוא מתחייב שלא למכור לרכוש, והרוכש מתחייב שלא לרכוש מן המוכר את אותה זכות בשנית, וכי אין כל הסכמה בע"פ או הסכמה במשתמע לעשות כן.

 

  1. המוכר מצהיר כי לא ימכור את הנכס לצד ג' אשר יש לו יחסים מיוחדים עם הרוכש, עמו מתבטל ההסכם הנוכחי.

 

  1. אנו מצהירים כי ידוע לנו שאם לא יקוים האמור בתצהיר זה במלואו, יהא רשאי המנהל לראות בהסכם הביטול מכר חוזר או לחילופין לא להכיר בביטול העסקה ולחייבנו במס על פי הסמכות הנתונה לו בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

 

לחץ כאן לטופס 6130

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים