טופס 2973 –     בקשה לפטור חלקי ממס רכישה

על פי תקנה 11 או תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ד – 1974

 

אני/אנו הח"מ, מבקש/ים להעניק לי/לנו פטור חלקי ממס רכישה בגין רכישת נכס (כמפורט בסעיף 2) על פי:

□ תקנה 11 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) – פטור לנכה (כולל נפגע/משפחות חיילים שנספו במערכה)

□ תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) – פטור לעולה

 

  1. פרטי הרוכש/ים

 

  1. בתאריך ___________ רכשתי/רכשנו את הזכות במקרקעין בגוש _____ חלקה _______ תת חלקה _______, הנמצאים בכתובת _______________________.

 

  1. המקרקעין הנ"ל ישמשו:

□       כדירה למגורי, החל מיום __________.

□       כקרקע להקמת דירת מגורים שתשמש למגורי, החל מיום _____________ (יש לצרף היתר בניה למגורים).

□       כעסק בו אעבוד (לגבי עולה בלבד).

□       כקרקע להקמת עסק בו אעבוד.

 

  1. □ לא קיבלתי/קיבלנו בעבר פטור ממס רכישה עפ"י תקנה 11 או תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ה – 1974 או מאגרת רישום רישום מקרקעין עפ"י תקנות המקרקעין (אגרות).

□ עולה       □ נכה      □ נפגע/ת        □ בן/בת משפחה של נספה     בעת רכישת הנכס שפרטיו:

בגוש _____ חלקה _______ תת-חלקה _______, יישוב ____________ רחוב __________ מספר _____

המשמש למטרת □ מגורים       □ עסק.

 

  1. מצ"ב את המסמכים הבאים:

□ תמצית רישום ממרשם האוכלוסין מטעם משרד הפנים לצורך קביעת זכויותיי/זכויותינו כעולה/עולים.

□ אישור מטעם:     □ משרד האוצר            □ משרד הביטחון             □ המוסד לביטוח לאומי

לצורך קביעת זכויותיי/זכויותינו כ-:    □ נכה          □ נפגע/ת                      □ בן/בת משפחה של נספה

□ תעודת נישואין (יש לצרף רק אם הנכס נרכש במשותף ע"י בני זוג שאחד מהם זכאי לפטור).

 

  1. ידוע לי/לנו כי אם יתברר שהנתונים עליהם הצהרתי/הצהרנו לרבות השימוש בנכס אינם נכונים, ולכן אינם מזכים בפטור חלק שניתן, יעשה המנהל שימוש בסמכותו הקבועה בתקנה 28 לתקנות, יתקן את השומה ויחייב אותי/אותנו במס הרכישה המלא כולל הפרשה הצמדה, ריבית וקנסות כחוק. 

 

  1. הצהרת הרוכשים.

 

לחץ כאן לטופס 2973

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים