טופס 2857 –     בקשה למסירת מידע

                        לפי סעיף 14 א לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

                       

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי המבקש.

 

  1. בקשה לעיין ברשימת העסקות של מכירת זכויות במקרקעין בגוש/ים.

 

  1. בקשה לקבל את המחירים אשר הוסכמו בעסקאות להלן ______________.
  2. בקשה לקבל פרטים משלימים נוספים כלהלן ______________________.

 

 

לחץ כאן לטופס 2857

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים