חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע''א-2011

 

פורסם ברשומות תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התיקון מהווה רפורמה משמעותית בהליכי השומה ואופן הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין וביצוע פעולה באיגוד מקרקעין. תחילתו של התיקון נקבע ליום 31 במרץ 2011, והוא יחול לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, אשר נעשתה החל מהמועד האמור.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע''א-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים