חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק") כולל תיקונים משמעותיים בתחום המס להלן עיקר הנושאים:

1. חיסכון וסיוע לעצמאים.
2. תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - הפקדת מעסיק לפיצויים על משכורת גבוה.
3. תיקון מספר 73 חוק עידוד השקעות הון - מפעל טכנולוגי מועדף.
4. תיקון לגבי נקודות זיכוי ושיעורי המס ליחיד.
5. תיקון 90 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין הגדרת תקרת שיעור מס שבח לגבי חברות.
6. אחוז מס חברות ירד מ- 25% ל- 24% בשנת המס 2017 ול- 23% החל משנת המס 2018 (תיקון 234 לפקודת מס הכנסה).
7. תיקון לעניין מס יסף.
8. תיקון 235 לפקודת מס הכנסה - חברות ארנק - סמכות לראות ברווחי חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו , מיסוי יתרת חובה או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי , מיסוי הכנסות חברת ארנק .
9. הוראת שעה למשיכת דיבידנד לבעל מניות מהותי במס בשיעור 25% במקום 30%(ראה חוזר מס הכנסה 1/2017 בנושא).
10. תיקון 236 לפקודת מס הכנסה ותיקון חוק ביטוח לאומי - חברי קיבוץ.
11. תיקון חוק הביטוח הלאומי.
12. מיסוי ריבוי דירות (מס על דירה שלישית ומעלה).

13. תיקון 237 לפקודת מס הכנסה פטור ממס בתנאים מסוימים לרווחים מקופת גמל להשקעה.

14. תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין - קיצור התקופה להגשת הדיווח ל- 30 יום במקום 40. קיצור מועדים לטיפול בשומה והוצאת אישורים על ידי משרד מיסוי מקרקעין. אפשרות לרישום נכס בטאבו כאשר החשש לאי תשלום המס נמוך, גם לפי שהסתיים הטיפול במשרד מיסוי מקרקעין.

תחילת החוק נקבע ליום 1 בינואר 2017, אלא אם נאמר אחרת.

לחץ כאן לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו- 2018