הצעת תקציב 2019 כוללת, בין השאר, הצעה לתיקון חוק מיסוי מקרקעין לעניין פינוי בינוי ו- תמ"א 38

מוצע תיקון לעניין פינוי בינוי ופטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38 – כך שבתקופה אשר בין חתימה של דיירים על חוזה אשר יש בו תנאי מתלה עם יזם, ועד מועד התקיימות התנאי המתלה, היזם יוכל לסחר את הזכויות שקנה מן הדיירים ליזם אחר, בלא שישולם מס רכישה על שווי הזכויות שמכרו הדיירים (אך ישולם מס רכישה על התמורה הישירה אשר שולמה ליזם הראשון).

מוצע להקנות סמכות להתקנת תקנות לקביעת מגבלות להטבה זאת.

כמו כן, מוצע לקבוע, כי בתקופה האמורה, אם הדייר ימכור את הזכות לדירה חלופית שקיבל מהיזם לצד שלישי, יראו אותו כאילו מכר דירת מגורים.

לחץ כאן להצעת תקציב 2019