הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 56), התשע"ז-2017

ההגדרה "עסקת אקראי" בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק), כוללת בפסקה (1) שבה, מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי. ההגדרה "טובין" אינה כוללת מקרקעין, ואילו ההגדרה "נכס" היא טובין או מקרקעין. מוצע לכלול בהגדרה "עסקת אקראי" גם מכירת מקרקעין שהיא בעלת אופי מסחרי, בשל התכלית הזהה המתקיימת לעניין זה ולנוכח הגידול שחל בשנים האחרונות במספר העסקאות שהן בעלות אופי מסחרי, עקב העלייה במחירי המקרקעין.

יצוין כי פסקה (2) להגדרת "עסקת אקראי" מתייחסת רק למצבים שבהם רוכש המקרקעין חייב במס לפי חוק מס ערך מוסף היינו – עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, ופסקה (3) מתייחסת למצב שבו רוכש המקרקעין הוא קבוצת רכישה.

מוצע לבטל את סעיף 56 המאפשר את רישומם של עוסקים כעוסק אחד, את סעיף 71א אשר קובע את חובת הגשת הדוח המסכם, ואת כל ההפניות לסעיפים אלה המצויות בסעיפים שונים בחוק.

כדי לאפשר לעוסקים שחל עליהם מבנה איחוד עוסקים להתארגן למצב החדש, מוצע לקבוע שתחילתם של הסעיפים העוסקים באיחוד עוסקים יהיה בתחילת שנת המס 2018. בהתאמה, מוצע להבהיר כי למרות ביטולו של סעיף 71א, החובה להגיש דוחות מסכמים כאמור בסעיף תמשיך לחול לגבי דוחות שלא הוגשו בשנות המס שקדמו לשנת המס 2018 וכי גם ההוראות האחרות החלות על דוחות אלה כנוסחם ערב יום התחילה, ימשיכו לחול לעניין דוחות אלה.

לחץ כאן להצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז-2017