הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 73) (בית דין לעררים),התשע''ב- 2012

 

בהצעת החוק מוצע לשנות את הרכב ועדת הערר, כך שלא תהא מורכבת משלושה חברים אלא מיחיד אשר הינו שופט מכהן עקב ניגוד עניינים ובמטרה לייעל את ההליך השיפוטי.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 73) (בית דין לעררים), התשע''ב- 2012

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים