הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014)

 

פורסמה הצעת החוק לשינוי סדר עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) הכוללת בפרק המסים (פרק ו') תיקונים משמעותיים, בין השאר, בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, חוק הבלו על הדלק לחוק עידוד השקעות הון.

 

לחץ כאן להצעת חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014)

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים