הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו - 2015

 

הצעת החוק כוללת תיקונים רבים, בין השאר בחוק מיסוי מקרקעין, בנושאים להלן:

 

  1. מס רכישה למשפרי דיור

 

מוצע לקצר את הזמנים לצורך הזכאות לשיעור המס המוטבים לדירה יחידה ולקבוע כי מס רכישה מוטב לדירה יחידה יחול על מי שמכר את הדירה האחרת תוך 12 חודשים (במקום 24 חודשים) לאחר רכישת הדירה הנוספת.

 

  1. פטור ממס שבח למשפרי דיור

 

מוצע לקצר את תקופת ההחזקה בשתי דירות, ולקבוע כי יראו את הדירה הנמכרת כדירה יחידה אם למוכר יש בנוסף דירת מגורים אשר נרכשה במקום הדירה הנמכרת ב 12 החודשים אשר קדמו למכירה (במקום 18 חודשים).

 

  1. הגבלת הפטור ממס שבח בדירות ירושה

 

מוצע להגביל את הפטור הייחודי ממס שבח לדירות ירושה ולקבוע כי הפטור יחול רק אם הדירה נמכרה בתוך שנתיים מיום הפטירה של המוריש (בכפוף לסייגים שנקבעו).

  

בנוסף ועל מנת למנוע את עקיפת המגבלה הנ"ל, יבוצע תיקון משלים לגבי הפטור ממכירת דירת מגורים יחידה.

 

ראה הסבר מפורט ב הצעת הרפורמה במיסוי מקרקעין במסגרת הרפורמה בנדלן

 

לחץ כאן להצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו - 2015

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים