הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 89), התשע"ז - 2016

 

מוצע להסמיך את בית המשפט המחוזי בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") תחת ועדת הערר הפועלת כיום בהתאם להוראות החוק.

עוד מוצע לקבוע כי בית המשפט המחוזי, בדונו בערעור על החלטת המנהל בהשגה על פי סעיף 87 לחוק, יהא רשאי לאשר, להפחית, להגדיל או לבטל את השומה וכן לפסוק בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בערעור לפי החוק יהא ניתן לערער לפני בית המשפט העליון.

 

לחץ כאן להצעה לתיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין