הצעה לכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים לקבלת אישור מס רכישה), התשע"ח-2018

במסגרת תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) , התשכ"ג-1963 נקבעו מספר מסלולים בהם יוכל הרוכש לקבל אישור לרישום הנכס בפנקסי המקרקעין לפני עריכת שומת המנהל.

אחד המסלולים אשר הוסף בתיקון הינו קבלת אישור מס רכישה ללא תקופת המתנה למי שעומד בתנאים אשר קבע המנהל המפחיתים את הסיכום שלא ישלם את המס לאחר העברת הנכס לבעלותו.

מסלול זה הינו הוראת שעה עד ליום 30 באפריל 2020

הערות להצעה ניתן לשלוח עד ליום 30 ביוני 2018.

 

לחץ כאן להצעה לכללי מיסוי מקרקעין תנאים לקבלת אישור מס רכישה