החזר מס רכישה לתושב חוץ

  

מס רכישה חל על רכישה של מקרקעין בישראל או פעולה באיגוד מקרקעין בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק").

בחוק ובתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה) נקבעו שיעור מס רכישה בהתאם לסוג הנכס, וכן, נקבעו התנאים לקבלת פטור מלא ממס רכישה ופטור חלקי מהמס.

החוק קובע שיעור אחיד לגבי נכס מקרקעין אשר אינו דירת מגורים ומדרגות מס לגבי דירות מגורים.

לגבי דירת מגורים אשר תשמש למגורים, נקבעו מדרגות מס רכישה, תוך הבחנה בין חישוב רגיל לחישוב לדירת מגורים יחידה אשר לגביה ניתנו הקלות משמעותיות במס הרכישה (ראה מדרגות מס רכישה 2018).

לעניין זה נקבע כי החישוב המוטב לדירת מגורים יחידה יחול רק על יחיד תושב ישראל.

תושב ישראל – הינו בהתאם לסעיף 1 בפקודת מס הכנסה, ולרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או תושב חוזר ותיק כמשמעותם בפקודת מס הכנסה.

 

במקרים רבים תושבי חוץ , אשר רכשו דירת מגורים בישראל, ושילמו מס רכישה בשיעור מלא, זכאים להחזר מס רכישה -  גם אם לא הפכו לעולה חדש או תושב חוזר ותיק במועדים האמורים לעיל.

  

צור קשר לבדיקת זכאות להחזר מס רכישה על בסיס הצלחה בלבד!