הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 10/2009 - פרק חמישי 5 - פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38

 

 

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק" או "הפרק" – לפי העניין), אשר הוסף בתיקון מס' 62 לחוק מיום 6 במרץ 2008, קובע הוראות מיסוי ייחודיות במכירת זכויות בניה אשר ניתנו מכוח תמ"א 38 בתמורה לחיזוק ושיפוץ המבנה בפני רעידות אדמה.

 

ביום 7 בדצמבר 2004 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מספר 38 (להלן: "תמ"א 38" או "תכנית החיזוק"). התכנית פורסמה ברשומות ביום 18 במאי 2005.

תמ"א 38 היא חלק מהערכות כוללת להתמודדות עם רעידות אדמה, ובאה לעודד חיזוק של מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני ה-1 בינואר 1980, מבנים אשר אינם עומדים בתקן הישראלי לרעידות אדמה (ת"י 413). על פי הערכות, 40% מן המבנים בישראל אינם עומדים בתקן.

מטרת התכנית היא לקבוע את המסגרת החקיקתית אשר תאפשר הוצאת היתרי בנייה לחיזוק מבנים, ולעודד את בעלי הדירות לבצע את החיזוק על ידי מתן זכויות בנייה לשם מימונו.

 

זכויות הבניה יינתנו לכל המבנים אשר הוצא להם היתר בנייה לפני 1 בינואר 1980, אשר על פי ההערכה נבנו רובם לא על פי התקן המחמיר לרעידות אדמה. התכנית מאפשר חיזוק כל המבנים אשר אינם עומדים בתקן, אך התמרוץ מתייחס בעיקר למבני מגורים ולמבנים מסחריים אחרים.

זכויות הבנייה הנוספות כוללות אחת מן החלופות הבאות: הרחבת יחידות דיור קיימות, עד 25 מ"ר ליחידה (להלן: "תוספת הבניה"), תוספת יחידות מגורים על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת אגף למבנה או תוספת קומה (הכול בשטח כולל אשר לא יעלה על השטח הכולל של קומה טיפוסית במבנה הישן). התכנית מעודדת גם חיזוק של מבנים על ידי תוספת מרחבים מוגנים ומעליות, המחזקים את המבנה.

תמ"א 38 יצרה, כאמור, כלים אשר מטרתם להקל ולעודד בעלי בתים לחזק את נכסיהם, לשיפור עמידותם בפני רעידות אדמה. עוד במועד אישור התכנית היה ברוך כי נדרשים עוד מספר צעדים משלימים, אשר ישפו את מימוש התכנית שהינה תכנית וולונטרית. ועדת מנכ"לים הוקמה לצורך גיבוש המלצות בנושאים אלו.

במסגרת המלצות ועדת המנכ"לים הוצע, כצעד משלים, לבצע תיקוני חקיקה מהותיים בחוק המקרקעין, בחוק התכנון והבניה ובחוק מיסוי מקרקעין, כדי לתמרץ ולהקל על הוצאתה לפועל של התמ"א.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 10/2009

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים