דירת מגורים לעניין מס רכישה

  

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") מגדיר דירת מגורים לעניין מס רכישה (בשונה מדירת מגורים לעניין מס שבח), כל אחת מאלה:

 

  1. דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה אשר בנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה אשר אין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה והכל למעט דירה המנויה בפסקה 3.

  2. זכות במקרקעין אשר נמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהינו דירה המיועדת לשמש למגורים.

  3. דירת מעטפת המיועדת לשמש למגורים, לרבות דירה שבניית קירותיה החיצוניים טרם הסתיימה, אם יש עימה התחייבות מצד המוכר לסיים את בנייתה כדירת מעטפת; לעניין זה, ״דירת מעטפת״ - דירה, בבניין המיועד לשמש למגורים, שבנייתה טרם הסתיימה, שאין עימה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה, ובלבד שהסתיימה בנייתם של הקירות החיצוניים של הדירה.

 

 תחילת פסקה 3 הינה ביום 1 בינואר 2024.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישהחישוב מס רכישהמדרגות מס רכישה מעודכנות