דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח מקרקעין

 

דירה יחידה, לעניין הוראות הפטור ממס שבח לדירה יחידה, בהתאם לסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), הוגדרה כדלהלן:

 1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור.

 2. הדירה הנמכרת לא הייתה דירה בשכירות מוגנת / דירה אשר חלקו של המוכר בה לא עלה על 1/3 ולגבי דירה אשר התקבלה בירושה- חלקו אינו עולה על מחצית וזאת בעת מכירת דירה אחרת בפטור ממס לדירה יחידה על פי סעיף 49ב(2) לחוק.

 3. לעניין זה נקבע כי יראו את הדירה הנמכרת כדירתו היחידה של המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים אשר נתקיים לגביה אחד מאלה:

  • הדירה הנוספת הינה דירה חליפית לדירה הנמכרת אשר נרכשה ב 18 החודשים שקדמו למכירה (החל מיום 1 במאי 2021 התקופה תהא 24 חודשים במקום 18 חודשים כהוראת שעה, במסגרת תיקון 102 לחוק מיסוי מקרקעין הוארכה הוראת השעה עד ליום 31 במאי 2025).

  • הדירה הנוספת הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997.

  • חלקו של המוכר בדירה הנוספת אינו עולה על שליש ואם הדירה הנוספת התקבלה בירושה - חלקו אינו עולה על מחצית.

  • הדירה הנוספת התקבלה בירושה והתקיימו לגביה התנאי סעיף 49ב(5)(א) ו- (ב) לחוק לעניין פטור ירושה.

 4. לעניין זה נקבע כי יראו כדירה נוספת גם דירה המשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה אשר בבעלות איגוד, למעט אם מהווה מלאי עסקי, אשר למוכר באמצעות זכויותיו באיגוד חלק העולה על 1/3 בבעלות בה ולגבי מוכר אשר ירש את זכויותיו באיגוד - חלק העולה על מחצית בה והיא לא הושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997.

 

לעניין זה יראו מוכר ובן-זוגו, למעט בן-זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים - כמוכר אחד.

  

לעניין התקופות האמורות לאור נגיף הקורונה החדש יש לבחון אותן בכפוף להוראות בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בעניין הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף - 2020 , חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א - 2020 ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה)(הוראת שעה), התשפ"א - 2020 אשר מגדירות תקופה אשר לא תובא בחשבון בתנאים מסוימים מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021 כמוסבר בתוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2020 דחיית תקופות ומועדים - נגיף הקורונה החדש.

  

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם:

פטור ממס שבח מקרקעין לדירה יחידהדירת מגורים מזכה לעניין מס שבח מקרקעיןשומה עצמית מס שבח