תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 - הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 

ביום 15 באוקטובר פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו - 2015 (להלן: "התיקון" או "תיקון 82"). תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2014, מועד תחילתו של תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").

במסגרת התיקון בוצעו שני תיקונים לחוק בנושאים להלן:

  1. קביעת שיעור מס 0% על סכום אינפלציוני חייב במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב ליניארי מוטב.
  2. חישוב ליניארי מוטב בתקופת המעבר במכירה בין קרובים.

 

ראה גם:

הרפורמה במיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע 5/2013 - הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 

לחץ כאן לתוספת מספר 1 להוראת ביצוע 5/2013

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים