הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

 

להלן תמצית הוראת הביצוע:

 

עם כניסת שנת המס 2016 בוצעו בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה") עדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

 

מס רכישה

 

ראה כאן מדרגות מס רכישה 2018

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,600,175 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקלים חדשים ועד 1,898,005 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקלים חדשים ועד 4,896,615 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים ועד 16,322,055 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקלים חדשים – 10%;

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 4,896,615 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים – 10%;

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,734,225 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,734,225 שקלים חדשים – 5%;

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 354,710 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 354,710 שקלים חדשים – 5%;

 

מס שבח

בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מיום ה- 1 בינואר 2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.

 

להלן סכום תקרת הפטור לתקופה אשר בין יום כ' בטבת תשע"ו (1.1.16) ועד ב' בטבת תשע"ז (31.12.16) – 4,456,000 שקלים חדשים;

 

סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת אשר תימכר אף היא בפטור בכפוף להוראות הסעיף. הפטור מוגבל בסכומים.

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה אשר בין יום כ' בטבת תשע"ו (1.1.16) ועד ב' בטבת תשע"ז (31.12.16):

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,004,000 שקלים חדשים;

שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,334,000 שקלים חדשים;

 

סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה משפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב – לפי העניין) בשל הזכויות לבנייה נוספת, זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש אשר בין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) – 2,105,900 שקלים חדשים;

 

רצפת הפטור החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) – 527,400 שקלים חדשים;

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

           חישוב מס רכישה