מדרגות מס רכישה 2022

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2022 בהתאם להוראת ביצוע 1/2022 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2022 בוצעו, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), עדכוני סכומים לעניין שיעור מס רכישה אשר יחול בשנת 2022, כפי שיפורט להלן:

  

מדרגות מס רכישה 2022

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16 בינואר 2022 עד ליום 15 בינואר 2023 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,805,545 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,805,545 שקלים חדשים ועד 2,141,605 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקלים חדשים ועד 5,525,070 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקלים חדשים ועד 18,416,900 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקלים חדשים – 10%;

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2022 עד ליום 15.1.2023 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 5,525,070 ₪ - 8%.
 2. על חלק השווי העולה על 5,525,070 ₪  - 10%.

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה (יש הקלה בתנאים מסוימים גם לקטין חוזר - תושב חוזר), להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.2022 עד 15.1.2023 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,902,945 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,902,945 שקלים חדשים – 5%;

ראה גם הנחה במס רכישה לעולה

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2022 עד ליום 15.1.2023 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 504,900 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 504,900 שקלים חדשים – 5%;

 

לחץ כאץ להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2022

 

מדרגות מס רכישה 2021

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2021 בהתאם להוראת ביצוע 1/2021 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2021 בוצעו, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), עדכוני סכומים לעניין שיעור מס רכישה אשר יחול בשנת 2021, כפי שיפורט להלן:

  

מדרגות מס רכישה 2021

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16 בינואר 2021 עד ליום 15 בינואר 2022 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,747,865 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקלים חדשים ועד 2,073,190 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 שקלים חדשים ועד 5,348,565 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקלים חדשים ועד 17,828,555 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקלים חדשים – 10%;

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2021 עד ליום 15.1.2022 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 1,294,770 ₪ - 5%.
 2. על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ - 6%.
 3. על חלק השווי העולה על 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ - 7%.
 4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ - 8%.
 5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ - 10%.

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה (יש הקלה בתנאים מסוימים גם לקטין חוזר - תושב חוזר), להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.2021 עד 15.1.2022 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,842,155 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,842,155 שקלים חדשים – 5%;

ראה גם הנחה במס רכישה לעולה

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2021 עד ליום 15.1.2022 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 456,905 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 456,905 שקלים חדשים – 5%;

 

לחץ כאץ להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2021

 

מדרגות מס רכישה 2020

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2020 בהתאם להוראת ביצוע 1/2020 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2020 בוצעו, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), עדכוני סכומים לעניין שיעור מס רכישה אשר יחול בשנת 2020, כפי שיפורט להלן:

  

מדרגות מס רכישה 2020

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16 בינואר 2020 עד ליום 15 בינואר 2021 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,744,505 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,744,505 שקלים חדשים ועד 2,069,205 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 2,069,205 שקלים חדשים ועד 5,338,290 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 שקלים חדשים ועד 17,794,305 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 שקלים חדשים – 10%;

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2020 עד ליום 15.1.2021 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 5,340,425 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,340,425 שקלים חדשים – 10%;

 

בעקבות תיקון 95 לחוק מיסוי מקרקעין תוקנו מדרגות מס רכישה לדירת מגורים נוספת / להשקעה (שאינה דירה יחידה).

להלן מדרגות מס רכישה לדירה שאינה דירה יחידה אשר יחולו מיום 29 ביולי 2020 ועד ליום 15 בינואר 2021, בהתאם לתוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2020:

 1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ₪ - 5%.
 2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ₪ ועד 3,876,835 ₪ - 6%.
 3. על חלק השווי העולה על 3,876,835 ₪ ועד 5,338,290 ₪ - 7%.
 4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ₪ ועד 17,794,305 ₪ - 8%.
 5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ₪ - 10%.

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה (יש הקלה בתנאים מסוימים גם לקטין חוזר - תושב חוזר), להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.2020 עד 15.1.2021 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,838,615 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,838,615 שקלים חדשים – 5%;

ראה גם הנחה במס רכישה לעולה

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2020 עד ליום 15.1.2021 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 443,480 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 443,480 שקלים חדשים – 5%;

 

לחץ כאץ להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2020

 

 

מדרגות מס רכישה 2019

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2019 בהתאם להוראת ביצוע 1/2019 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2019 בוצעו, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), עדכוני סכומים לעניין שיעור מס רכישה אשר יחול בשנת 2019, כפי שיפורט להלן:

  

מדרגות מס רכישה 2019

  

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16 בינואר 2019 עד ליום 15 בינואר 2020 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,696,750 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 שקלים חדשים ועד 2,012,560 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 שקלים חדשים ועד 5,192,150 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 שקלים חדשים ועד 17,307,170 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 שקלים חדשים – 10%;

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2019 עד ליום 15.1.2020 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 5,194,225 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 שקלים חדשים – 10%;

  

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה (יש הקלה בתנאים מסוימים גם לקטין חוזר - תושב חוזר), להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.2019 עד 15.1.2020 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,788,285 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,788,285 שקלים חדשים – 5%;

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2019 עד ליום 15.1.2020 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 428,255 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 428,255 שקלים חדשים – 5%;

 

לחץ כאץ להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2019

 

 

מס רכישה 2018

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2018 בהתאם להוראת ביצוע 1/2018 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2018 בוצעו, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), עדכוני סכומים לעניין שיעור מס רכישה, כפי שיפורט להלן:

 

מדרגות מס רכישה 2018

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16 בינואר 2018 עד ליום 15 בינואר 2019 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,664,520 שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים ועד 16,978,450 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים – 10%;

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2018 עד ליום 15.1.2019 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 5,095,570 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%;

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה (יש הקלה בתנאים מסוימים גם לקטין חוזר - תושב חוזר), להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.2018 עד 15.1.2019 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,672,385 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,672,385 שקלים חדשים – 5%;

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2018 עד ליום 15.1.2019 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 437,665 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 437,665 שקלים חדשים – 5%;

 

ראה כאן את הסכומים המעודכנים לשנת 2018 לעניין מס שבח והפטורים ממס שבח.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2018

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסיםחישוב מס רכישה