הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/13 - הרפורמה במס שבח ומס רכישה 2013

ביום 29 ביולי 2013 נכנס לתוקפו החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג - 2013 (להלן: "חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים, תוקן, בין היתר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") בתיקון מס' 76 וכן תוקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה - 1974 וזאת בנושאים להלן:

  1. שינוי מודל המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה

 

ראה לעניין זה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 - הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 

  1. צמצום הפטור ממס שבח לגבי העברה בין קרובים

ביטול הפטור בהעברה ללא תמורה לאחים / גיסים למעט במקרה של מתנה בין אחים כאשר מקורה במתנה או ירושה מהורה.

 

  1. מיסוי חלוקת ריווחי שערוך מקרקעין

קביעת אירוע מס במועד חלוקת דיבידנדים מרווחי שערוך מקרקעין.

 

  1. פינוי בינוי

מיסוי התמורה הכספית הנוספת במכירת יחידה אחרת במתחם.

 

  1. הגדלת שיעורי מס הרכישה והרחבת בסיסו

הגדלת שיעורי מס הרכישה על דירות השקעה, דירות יוקרה ונכסים אחרים.

הטלת מס רכישה על הקצאה של זכויות באיגוד.

 

  1. קביעת עילות נוספות להטלת קנס גרעון

 

  1. הגשת דיווח מקוון במיסוי מקרקעין

 

תחילתו של תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, כפי שנקבע בחוק ההסדרים מיום 1 באוגוסט 2013, יחד עם זאת, לעניין הסדר המס החדש שנקבע למיסוי דירות מגורים נקבע כי תחילתו תהא החל מיום 1 בינואר 2014.

הוראת הביצוע מפרטת את תוכן התיקונים אשר תחילתם ביום 1 באוגוסט 2013 והוראות לפעולה בנוגע עליהם.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2013 - הרפורמה במס שבח ומס רכישה

 

 ראה גם הרפורמה במס שבח

          הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 - הרפורמה במיסוי דירות מגורים

          חישוב מס שבח

          מיסוי מקרקעין טפסים

          שומה עצמית מס שבח