רשות המסים פרסמה הודעה בדבר הארכת הוראות שעה, בין השאר במיסוי מקרקעין, להלן ההודעה:


רשות המסים מודיעה כי לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט כי הוראות החוק המפורטות בהודעה זו יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע כי חיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה, קרי עד וכולל יום י"ג בתמוז התשע"ה, 30.6.2015 (להלן- היום הקובע). ואלה הן ההוראות שתוקפן יוארך עד ליום זה:

 1. מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש הקבועות בסעיף 9(ג1ג)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, לא יפוגו בסוף השנה והן ימשיכו לחול עד ליום הקובע.
  לאור האמור, המשמעות היא כי לגבי רכישת דירת מגורים נוספת ימשיכו לחול השיעורים המפורטים להלן עד ליום 30.6.2015.
  שיעורי מס רכישה (הסכומים מעודכנים לרכישות עד ליום 15.01.15 ויעודכנו לאחר פרסום מדד חודש 12/2014)
  מס רכישה על דירת מגורים נוספת –
  על חלק השווי שאינו עולה על 1,123,910 ₪ - 5%
  על חלק השווי שבין 1,123,910 ₪ לבין 3,371,710 ₪ - 6%
  על חלק השווי שבין 3,371,710 ₪ לבין 4,642,750 ₪ - 7%
  על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ לבין 15,475,835 ₪ - 8%
  על חלק השווי העולה על 15,475,835 ₪ - 10%
 2. תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ג-2012- המשמעות הינה זיכוי ממס של 20% עד לתקרה של 241,080 ש"ח, ליישובים עליהם חלות התקנות האמורות, עד ליום הקובע.
 3. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986- המשמעות הינה כי יינתן זיכוי ממס לעובדים במשמרת שניה או שלישית, כמפורט בתקנות, עד ליום הקובע.
 4. תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 – התקנות יחולו עד ליום הקובע.
 5. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987- לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שסיווגו N1 או M1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברשיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (hybrid), יקראו את תקנה 2(א) לתקנות, או את הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות העיקריות כנוסחן לפני תיקונן ב-2009, בהפחתה של 500 שקלים חדשים, הכל כפי שקבוע בתקנות, וזאת עד ליום הקובע.
 6. סעיף 6(ב) לחוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 44)- התשע"ד-2014- המשמעות הינה כי הוראות סעיף 67א, 69א, 75א ו-117(א)(6ב) לחוק מס ערך מוסף, כנוסחן בשנת 2014 לאחר תיקון 44 לחוק, לגבי הדו"ח המיוחד, ימשיכו לחול, לרבות ההוראה לפיה חובת הגשת דו"ח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט תחול על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2,000,000 ₪, אם התקיים לגביו אחד מאלה:
  א. הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;
  ב. הוא רשום כשותפות לפי חוק מע"מ או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56 לחוק מע"מ, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקה (א).
  אין באמור לעיל כדי לגרוע מן ההוראות הקיימות לפיהן חלה חובה זו על עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון ₪ וכן על עוסקים החייבים לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.
 7. תקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה)(מס' 2), התשע"ג-2013, כך שדיווח דו חודשי לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 יחול על עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,500,000 ₪, וזאת עד ליום הקובע.
 8. צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2)- התשע"ד 2014- המשמעות היא מיסוי בלו בשיעור מופחת על ביו דיזל, המופק משמן צמחי משומש שנאסף בישראל או משומן בקר שנאסף בישראל, כקבוע בצו, וזאת עד ליום הקובע.
 9. צו הבלו על הדלק (פטור והישבון) (תיקון), התשע"ב-2012 –המשמעות היא שבנזין 100 אוקטן המשמש לתצרוכת בכלי טיס ימשיך לקבל פטור מבלו, וזאת עד ליום הקובע.

ראה גם: חישוב מס רכישה, חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים