תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין ואישור לפי סעיף 50

 

ביום 7 במרץ 2011 התקבל בכנסת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשע"א-2011 אשר תחולתו מיום 31 במרץ 2011. התיקון קובע בין היתר כי במכירת זכות במקרקעין אשר תמורתה נקבעה בכסף בלבד, ואשר אינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור על פי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין, יהא הרוכש חייב להעביר תשלום "מקדמה" על חשבון המס אשר המוכר חייב בו למנהל מס השבח (להלן: "המנהל"). המקדמה בשיעור של 15% מן התמורה אם הנכס הנמכר נרכש לפני 7 בנובמבר 2001 או 7.5% מן התמורה אם הנכס נרכש לאחר מועד זה. סכום חשבון המקדמה יועבר למנהל מכל תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר על פי המועדים אשר נקבעו בחוזה ביניהם לאחר ששולם למוכר 40% מן התמורה.

 

לצורך ייעול הטיפול ברכישות מקבלנים הוחלט כי בכל מקרה שקבלן מוכר זכות במקרקעין שיעור המקדמה יעמוד על 7.5% מן התמורה וכי במקרה של רכישת זכות מקבלן אשר קיבל מפקיד השומה אישור על פי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין באחת משלוש הדרכים אשר נקבעו בהוראת ביצוע מס' 2/2010 (כללי, פרויקט או פרטני), תופעל אוטומטית סמכות המנהל להקטין המקדמה והרוכש לא יהא חייב בהעברתה.

 

לחץ כאן לתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין ואישור לפי סעיף 50

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים