תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), (תיקון מס') התשע"ד – 2013

 

בתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 להלן –החוק) נוספו סעיפים 15(ב) עד (ה) לחוק, לפיהם נקבע מנגנון המטיל על רוכש זכות במקרקעין חובת תשלום מקדמה על חשבון מס השבח שבו חייב המוכר (להלן-המקדמה).

בהתאם למנגנון אשר נקבע בסעיפים האמורים, עם תשלום המקדמה על-ידי הרוכש, יוכל הרוכש לקבל אישור לענין מס שבח לרישום הזכויות שרכש על שמו בפנקס המקרקעין.

מנגנון המקדמה היווה כלי חדשני אשר זרז את מתן האישורים לרישום הזכויות בפנקסי המקרקעין, אולם עורר ביקורת לענין יישום התהליך.

בעקבות זאת, הוחלט במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011, (להלן: "החוק לשינוי נטל המס") לתחום את תוקפם של סעיפים 15(ב) עד(ה) לחוק עד לתאריך ה – 1 באפריל 2013, זאת על מנת לאפשר לשר האוצר ולרשות המסים (להלן: "הרשות") לעמוד על הבעיות ולתקן את הדרוש .

בנוסף, במסגרת סעיף 9(ב) לחוק לשינוי נטל המס, ניתנה האפשרות לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להאריך את תוקפם של סעיפים 15(ב) עד(ה) בצו לתקופות נוספות (בדרך של דחיית ביטולם).

שר האוצר האריך את תחולתם של סעיפים 15 (ב) עד(ה) לחוק פעמיים, באמצעות צו לשינוי נטל המס(תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)), התשע"ג – 2013, עד לתאריך ה- 1 בינואר 2014.

בעקבות יישום חובת תשלום המקדמות ע"י הרוכש, התקצר זמן הנפקת אישור תשלום מס שבח לרוכש בצורה דרמטית, דבר המאפשר לרוכש להשלים את העסקה ולרשום את זכויותיו בפנקס המקרקעין תוך פרק זמן קצר משמעותית מבעבר. יודגש כי הנפקת האישור תוך פרק זמן קצר מגשימה את החלטת הממשלה מס' 2054 (מיום ה- 15 ביולי 2010), בנושא ייעול תהליכי עשיית עסקים וייעול תהליך רישום נכסים.

הצעת חוק זו באה לעגן את הסדר תשלום המקדמות על ידי הרוכש ולשמר את היתרונות אשר נוצרו מיישום המתווה הקודם  ומאידך באה לתת מענה לביקורת שהתעוררה עם הזמן בנושאים השונים, וזאת תוך מתן פיתרון ומענה הולם לבעיות אלו.

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן לתזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), (תיקון מס') התשע"ד – 2013