תוספת מס' 3 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 - הסדרת הליך המיסוי במכירת זכויות שאינן זכויות במקרקעין במתחם פינוי ובינוי ושינוי ההוראה בדבר דחיית יום מכירה

 

תיקון מספר 74 לחוק מיסוי מקרקעין עוסק בנושא פינוי ובינוי. מתחמי פינוי ובינוי מאופיינים במחזיקים בעלי זכויות שונות: בעלים, חוכרים, דיירים מוגנים, שוכרים ועוד. ההקלות ניתנו לכל סוגי המחזיקים. הוחלט כי הליך המיסוי ייעשה כולו מכוח חוק מיסוי מקרקעין. לגבי יום המכירה, תיחשב תחילת בנייה בבניין מסוים כיום המכירה רק לגבי אותו בניין.

 

לחץ כאן לתוספת מס' 3 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים