תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 (תיקון מס' 50) – הרפורמה במיסוי מקרקעין הוראה כללית

 

 הבהרה בעניין הזכאות להנחה ממס שבח במכירה בתקופה הקובעת של דירת מגורים מזכה אשר תמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת

 

  1. סעיף ב.2.2 בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 נושאו הנחה במס שבח הניתנת במכירה בתקופה הקובעת של זכות במקרקעין אשר יום רכישתה לפני היום הקובע, לפי סעיף 49א1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").

 

  1. סעיף ב.2.2 להוראת הביצוע האמורה קובע, בין היתר, כי ההנחה במס שבח במכירה בתקופה הקובעת (7/11/2001-31/12/2003) של זכות במקרקעין אשר יום רכישתה לפני היום הקבוע (7/11/2001), לפי סעיף 48א1(א) לחוק, לא תינתן במכירה של דירת מגורים מזכה אשר התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבניה נוספות, שחל עליה סעיף 49ז לחוק, מאחר שמדובר במכירה שחל עליה פטור חלק ממס, וזאת לפי סעיף 48א1(ג) לחוק.

 

  1. לאחר דיון הוחלט כי יש להבהיר כי הזכאות להנחה ממס השבח, כמפורט בסעיף 2 לעיל, תעמוד למוכר כל עוד מכירת זכויות הבניה לא נהנתה מפטור, כדלקמן:

 

 

  1. לאור האמור לעיל, יש לקרוא את סעיף ב.2.2 בה"ב 9/2002 בדוגמאות המפורטות למכירה אשר חל עליה פטור חלקי כך, שמכירה של דירת מגורים מזכה אשר התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבניה נוספות, לא תהנה מן ההנחה רק אם שווי דירת המגורים נמוך מסכום התקרה הנקוב בסעיף 49ז, כמפורט לעיל.

 

 לחץ כאן לתוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים