תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 –  שירות לקוחות/שומה/משפטית/אבטחת מידע

 

 מסירת מידע – מיסוי מקרקעין

 

בסופו של סעיף 2.1.5 בהוראת הביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 תתווסף הפסקה הבאה:

 

הוראה זו תחול גם לגבי עובדים בשירות עורך דין, כגון: עובדי חברות המספקות שירותי עזר משפטים, שליחים, אשר יוכלו להופיע לצורך ביצוע פעולות טכניות כנ"ל ללא צורך בייפוי כוח נוטריוני, אולם יהא עליהם להציג ייפוי כוח רגיל מטעם עורך הדין המייצג בתיק שהוא שולחם בעסקה לגביה נדרש המידע, בצירוף ייפוי הכוח של הנישום המייפה את כוחו של המייצג והמתיר לעורך הדין להאציל את סמכויותיו לאחר. או לחילופין כאשר העו"ד רשום כבר כמייצג בעסקה יש לצרף לייפוי כוח הרגיל בו העו"ד מייפה את כוחות של השליח כאמור לעיל מכתב מאת העו"ד לרשות המסים בנוסח הבא:

אני עו"ד מס' רישיון ____________ מאשר כי ייפוי הכוח אשר ניתן לי מאת ____________ לייצגו אצל רשות המסים בקשר לעסקת מכירה/רכישה של הנכס הידוע כ- ______________ מתיר לי להאציל את סמכויות הייצוג ע"פ ייפוי הכוח לאחר.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע 7/2007 – מסירת מידע

לחץ כאן לתוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח