תוספת מס' 1 להוראת ביצוע 5/2003 – בעניין חילוף זכויות במקרקעין

 

 ביום 10 בדצמבר 2003 פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין.

תחילת התקנות היא למפרע כך שהן חלות על עסקאות אשר נעשו מיום 7 בנובמבר 2001 עד לתום התקופה של הוראת השעה.

 

תוספת זו באה לעדכן ולהוסיף על הוראת ביצוע 5/2003 בעניין חילוף מקום בו חלו שינויים בעקבות התקנות.

 

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2003

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים