תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004 –הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

 

  

בסעיף 6 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004, הקובע הוראות לפעולה תתוקן ההוראה בדבר דרישת אישור פקיד השומה כי התקיימו כל התנאים אשר נקבעו בחלק ה2 לפקודת מס הכנסה (סעיף 6.1(ה) ובסעיף 6.2(ו) להו"ב).

 

להלן ההוראות החדשות המחליפות את הסעיפים האמורים:

  1. במקום האמור בסעיף 6.1(ה) – העברת נכסים מכוח סעיפים 104א', 104ב', 104ג' לפקודת מס הכנסה, יבוא הנוסח הבא:

 

לאחר חלוף תקופת המגבלות יש לבדוק האם התקיימו כל התנאים אשר נקבעו בסעיף.

 

  1. במקום האמור בסעיף 6.2(ן) – שינוי מבנה – מיזוגים ופיצולים, יבוא הנוסח הבא:

לאחר חלוף תקופת המגבלות יש לקבל אישור רו"ח על עמידה בכל התנאים אשר נקבעו בפקודה ובאישור המיזוג/פיצול שניתן ע"י הנציב.

 

היה ולאחר עריכת ביקורת בתיק ימצא פקיד השומה כי אין עמידה בתנאים וישלול את הפטורים ניתן מכוח הוראות הפקודה לגבות את המיסים אשר מהם הופטרו מבעלי המניות והצדדים למיזוג/פיצול.

 

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004 –הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים