תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011  - הארכת תקופת הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001

 

  

ביום 26 בדצמבר 2011 אושר בוועדת הכספים  של הכנסת צו שר האוצר, המאריך בשנה נוספת את הפחתת שיעור מס השבח במכירת קרקעות (ע"י יחידים) שנרכשו לפני 7.11.2001, והמיועדות לבניית דירות מגורים.

 

יצוין, כי ביום 14 בנובמבר 2011, פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 – רשות המסים (להלן: "הוראת הביצוע"), ולהלן יפורטו עדכונים והבהרות להוראת הביצוע:

 

  1. סעיף 2.3 להוראת הביצוע יעודכן כך שיחול לגבי מכירות שיתבצעו עד ליום 31.12.2012.
  2. כפי שנקבע לאחרונה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011, תוקן סעיף 48א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, כך שיחיד יהיה חייב במס על כל השבח הריאלי בשיעור של 25%.

 

 

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים