תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 12/2004פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה" שנתקבלה בירושה

 

הוראת ביצוע זאת באה לתקן את האמור בסעיף ב' (2.3) להוראת הביצוע האמורה, המתייחסת לתנאי הפטור הקבוע בסעיף קטן 5 אשר בסעיף 49ב(6)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, המתייחס לתנאי הפטור לפיהן מכירה על ידי מוסד ציבורי של "דירת מגורים מזכה" אשר נתקבלה בירושה פטור ממס שבח.

 

סעיפים קטנים 1-5 שבסעיף 49ב(6)(ב) מונים את התנאים אשר בהתקיימם יהא מוסד ציבורי פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אשר התקבלה על ידו בירושה.

 

סעיף קטן 5 לסעיף האמור, קובע כדלקמן:

" המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל סכום התמורה ורואה החשבון שלו יאשר את השימוש כאמור בדין וחשבון השנתי "

 

תכליתה של הוראה זו היא ליתן את הפטור מקום בו ניתן לזהות באופן ברור את השימוש במישרין אשר עושה המוסד הציבורי בכספי התמורה למטרותיו הציבוריות. לאור תכלית זו, במקרים בהם המוריש ציווה את רכושו לטובת מוסד ציבורי אולם לא הגדיר בצוואה את השימוש הספציפי אשר יעשה המוסד בכספי המכירה, ניתן להסתפק במועד הדיווח ובקשת הפטור על פי סעיף 49ב(6) לחוק באישור רואה חשבון באשר לשימוש המוגדר אשר יעשה בכספי תמורת מכירת הדירה ובלבד ואלה ישמשו במישרין את מטרותיו הציבוריות של המוסד הציבורי, כך לדוגמה אישור רואה חשבון כי כספי התמורה ישמשו לרכישת ספרים לספרייה לעיוורים במוסד ציבורי הפועל לטובת עיוורים ולקויי ראייה, יענה על דרישת "שימוש מוגדר" הקבוע ברישא של סעיף קטן 5. לעומת זאת, אם הכספים ישמשו לתשלום משכורות או יושקעו בנכס המניב תשואה, לא יענו על תנאי זה.

 

אין בתנאי זה כדי לגרוע מן הצורך בדבר התקיימותו של התנאי הנוסף בדבר אישור רואה חשבון בדין וחשבון השנתי כי אן שימוש במישרין כאמור נעשה בכספי תמורת המכירה.

  

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע 12/2004

לחץ כאן להוראת ביצוע 12/2004

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים