סכומי פטור ממס שבח לשנת 2022 בהתאם להוראת ביצוע 1/2022 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין

 

עם כניסת שנת המס 2022 בוצעו בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ועדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

 

מס שבח

בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מיום ה- 1 בינואר 2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.

 

להלן סכום תקרת הפטור לתקופה אשר בין יום 1.1.22 ועד 31.12.22 – 4,603,000 שקלים חדשים;

 

סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת אשר תימכר אף היא בפטור בכפוף להוראות הסעיף. הפטור מוגבל בסכומים.

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה אשר בין יום 1.1.22 ועד 31.12.22:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,070,000 שקלים חדשים;

שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,443,000 שקלים חדשים;

 

סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה משפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב – לפי העניין) בשל הזכויות לבנייה נוספת, זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש אשר בין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל מיום 16.1.22 עד ליום 15.1.23 – 2,215,500 שקלים חדשים;

 רצפת הפטור החל מיום 16.1.22 עד ליום 15.1.23 – 553,900 שקלים חדשים;

 ראה גם מדרגות מס רכישה 2022