עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2012 בהתאם לשיעור עליית המדד

 

להלן הודעת רשות המיסים:

 

ביום 16.1.2012 עודכנו מדרגות מס הרכישה, זאת בהתאם לשיעור עליית מדד שרותי דיור בבעלות הדיירים המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

להלן מדרגות מס רכישה החלות על מי שלגביו הדירה הנרכשת הינה "דירת מגורים יחידה" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), זאת החל מיום 16.1.12 ועד ליום 31.12.12:

 

 

לגבי מי שהדירה נרכשת אינה בגדר "דירת מגורים יחידה", אשר נרכשה בתקופה שבין 16.1.12 ועד 31.12.12 ישולם מס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

 

לגבי רכישת משק חקלאי שבין התאריכים 16.1.12 ועד ליום 15.1.13 ישולם מס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

 

על עולה חדש הרוכש זכות במקרקעין יחולו המדרגות להלן:

 

 

לחץ כאן לעדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2012 בהתאם לשיעור עליית המדד

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים