עדכון להוראת ביצוע 2/2010 – אישור לפרויקט

 

 

תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קבע בין היתר כי על רוכש זכות במקרקעין מוטלת חובת תשלום מקדמה על חשבון מס השבח אשר המוכר חייב בו. בהנחיות הנהלת רשות המסים נקבע כי במקרה בו נרכשת זכות מקבלן אשר יש בידו אישור פקיד שומה בתוקף על פי סעיף 50 לחוק, אין חובה בהעברת מקדמה כאמור.

 

לאור תיקון החוק וההנחיות, ועל מנת להקל על הקבלנים להמציא אישור כאמור, הוחלט להגמיש את התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרויקט על פי הוראת ביצוע 2/2010 ולקבוע תנאים כמפורט במכתב זה לאישור לפרויקט בליווי בנקאי, כמוגדר להלן.

 

 

לחץ כאן לעדכון להוראת ביצוע 2/2010 – אישור לפרויקט

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים