ע''א 9257/11 שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע''מ

 

בית המשפט העליון דן בנושא הוצאת שומה מכוח סעיף 82 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").  נקבע כי הוצאת שומה כאמור אינה עולה קנה אחד עם פתיחת שומה על פי סעיף 85 לחוק. בעסקה בפס"ד זה הנישום לא דיווח על שינוי רכיב התמורה אשר משנה את שווי העסקה. מדובר בשינוי מהותי אשר אף משנה את גובה המס אשר יש לשלם בגין העסקה. על כן מוסמך המשיב לשום מחדש את שווי העסקה והמס.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח לרשות המסים לרבות בקשה לתיקון שומה בהתאם לסעיף 85 לחוק.

 

לחץ כאן לע''א 9257/11 שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע''מ

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח