הצעת משרד האוצר להטיל מע"מ על עסקאות מקרקעין שיחשבו עסקת אקראי

 

במסגרת טיוטת חוק ההסדרים - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 מוצע לתקן את חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") ולקבוע כי הגדרת "עסקת אקראי" תכלול גם מקרקעין, נוסף על טובין ושירותים.

בדברי ההסבר להצעה נאמר כי הגדרת "עסקת אקראי" בסעיף 1 לחוק כוללת בפסקה הראשונה מכירת טובין או מתן שירות באקראי בעלי אופי מסחרי. מוצע לעלול בהגדרה זו גם מכירת מקרקעין בעלת אופי מסחרי בשל התכלית הזהה המתקיימת לעניין זה.

 

לחץ כאן להצעת תיקון חוק מע"מ לעניין עסקת אקראי במקרקעין במסגרת חוק ההסדרים 2017-2018

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח