הוראת ביצוע 9/15 - מס על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודה

ביום 13 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012.

במסגרת החוק הנ"ל תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות" (להלן: "המס הנוסף").

 

הסעיף קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 810,720 ₪ במונחי שנות המס 2015 (להלן –"התקרה"), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על התקרה, בשיעור של  2%.

תחילת התיקון ביחס להכנסה שהופקה ביום 1.1.2013 ואילך.

 

במקביל לתיקון האמור, תוקנו גם תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-  1993 (להלן – התקנות).

תיקון התאים את הוראות הניכוי ממשכורת המשולמת בעד חודש ינואר 2013 ואילך, כך שהן יכללו גם את ניכוי המס הנוסף. ניכוי המס הנוסף הוסף לתוספות א', ב' ו-ג' לתקנות וכן לתקנה 6 לתקנות.

לחץ כאן להוראת ביצוע 9/15 - מס על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים