מס נוסף על בעלי דירות מגורים המחזיקים ב- 3 דירות ומעלה

 

במסגרת טיוטת התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 מוצע להטיל מס חדש, החל מיום 1 בינואר 2017, בשל אחזקה של דירות מגורים כדלהלן:

  1. יוטל מס שנתי על בעלי דירות מגורים אשר מחזיקים ב- 3 דירות מגורים ומעלה.
  2. המס יחול על כל אחת מן הדירות החל מהדירה השלישית (2 דירות תהינה פטורות מן המס).
  3. המס השנתי יהא בשיעור של 1% מסכום אשר יקבע בטבלאות שיפורסמו כפול מספר מטרים רבועים, כפי שנקבע בחיוב הארנונה לגבי כל דירה, ובלבד שהסכום הנ"ל לא יעלה על 1,500 ש"ח לחודש (תקרה של 18,000 ש"ח בשנה).
  4. הסכום בטבלאות כאמור לעיל יהא בהתבסס על שווי מקורב למטר רבוע למגורים בכל אזור.
  5. בעל דירות יהא זכאי לבחור אילו מן הדירות אשר בבעלותו תיחשב לדירה השלישית ומעלה. אם הוא לא בחר כאמור, המס יוטל על הדירות הזולות מבין הדירות אשר בבעלותו, בהתאם למידע אשר מצוי ברשות המסים.
  6. לעניין החיוב במס הנ"ל יראו בעלים ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בנפרד דרך קבע, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילדים נשואים, כבעלים אחד.
  7. מוצע כי לעניין החוק, תחשב בעלות בדירה לרבות מי שחלקו בדירה עולה על 33% ודירת מגורים בבעלות איגוד למעט מלאי.

 

לחץ כאן להצעת משרד האוצר מיסוי ריבוי דירות מגורים

ראה את חוק מס ריבוי דירות אשר עבר בסוף

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים