מיסוי מקרקעין טפסים

סעיף 112 (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") קובע כי המנהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע חוק זה. קבע המנהל טפסים לחוק מיסוי מקרקעין לא ישתמש אדם אלא בהם.

תשומת הלב כי בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ח-2017, קיימת חובה להגיש את הדיווחים להלן באופן מקוון:

1. הצהרה על פי סעיף 73 לחוק.

2. בקשה לתיקון שומה על פי סעיף 85 לחוק.

3. הודעץ השגה על פי סעיף 87 לחוק.

4. מסמך כאמור בסעיף 96 לחוק.

להלן טפסים מיסוי מקרקעין אשר כאמור קיימת חובה להשתמש בהם:

Declaration for Betterment Tax Obligation Upon sale of an Obligated Entitling Residential Apartmnt (For use during the transition period in the years 2014-2017).

 מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין לביצוע תכנון מס שבח, חישוב מס שבח והחזר מס שבח.