חוזר מיסוי מקרקעין 08/2017 – העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

 

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, במסגרתו הוטל מס על בעל מניות מהותי או קרובו בגין משכירת כספים מן החברה, או שימוש בנכסי חברה בבעלותו באמצעות הוספת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי יראו במשיכת כספים מן החברה ובהעמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי. סעיף 3(ו1) לפקודה נכנס לתוקף מיום 1 בינואר 2017 והוא יחול על בעל מניות מהותי, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, החל משנת המס 2017.

חוזר מס הכנסה 07/2017 מסדיר ומפרט את הדין אשר נקבע בסעיף 3(ט1) לפקודה.

בד בבד עם הטלת המס על בעלי המניות, כהוראת שעה מיום 1.1.2017 ועד 31/12/2018, נקבעו הוראות מעבר מקלות על פי סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראות המעבר").

מטרת חוזר זה לפרט ולהבהיר את הוראות המעבר לסעיף 3(ט1) בראי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין").

 

לחץ כאן לחוזר מיסוי מקרקעין 08/2017