ו"ע 10784-11-10 גיאות אפיקי נדל"ן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

 

פס"ד דן בהסכם אשר נכרת ביום 20 באוגוסט 2009 בין חברה קבלנית לבין גיאות אפיקי נדל"ן וקבוצה של יחידים (להלן: "המערערים"), אשר על פיו מכרה החברה הקבלנית מקרקעין בתל אביב.

בחודש אוגוסט 2009 נכרת בין המערערים לבין עצמם הסכם שיתוף, אשר על פיו הסכימו הצדדים להסכם לרכוש את הזכויות במקרקעין ולהקים על המקרקעין בנין דירות, בו תיוחד לכל אחד מן הצדדים דירה מסוימת.

כמו כן, ביום 19 באוגוסט 2009 נכרת הסכם בין גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ לבין העוררים האחרים, על פיו הוסכם כי גיאות תעניק שירותי ייעוץ וליווי בבניית הבנין.

לאחר כשנתיים וחצי ממועד רכישת המקרקעין, התקשרו העוררים עם המוכרת בהסכם בניה על הקרקע.

 

המשיב הוציא לעוררים שומות מס רכישה במסגרתן חויבו העוררים במס רכישה לפי שווי של דירות מגורים מוגמרות, בהתאם לאומדן שצורף להסכם השיתוף ולדוח הבדיקה העסקית של הפרויקט, זאת לאור ההסכמים הנ"ל.

 

ועדת הערר קיבלה את הערר וקבע, לאחר שבחנה את ההסכמים, כי הסכם המכר והסכם השיתוף נכרתו בסמוך, ובכך לכאורה יש כדי ללמד על זיקה בין הסכם המכר על פיו רכשו העוררים את המקרקעין לבין הסכם השיתוף בו התחייבו הצדדים לממן את המיזם לבניית הדירות שיוחדו לכל אחד מהם ולקבוע את התנאים לקידום המיזם וניהולו. אלא שהמוכרת לא הייתה צד להסכם השיתוף וממילא נותקה ממערך הזכויות והחובות הכרוכות בבניית הדירות. במועד זה טרם היה ידוע מי ישמש כקבלן לבניית הדירות.

עוד נקבע, כי הגורמים שהתקשרו בהסכם המכר אינם זהים לגורמים שהתקשרו בהסכם השיתוף ואף אינם זהים לגורמים שהתקשרו בהסכמי הייעוץ. הפרה של הסכם השיתוף, אינה הפרה של הסכם המכר, וביטול של הסכם השיתוף בשל הפרה יסודית על ידי אחד הצדדים, אינו מזכה את הצדדים להסכם השיתוף בביטול הסכם המכר. דהיינו, אין זיקה משפטית בין הסכם המכר להסכם השיתוף.

 נקבע בנוסף, אין בהתקשרות המאוחרת בין העוררים לבין המוכרת, כדי ליצור זיקה משפטית בין עסקת מכר המקרקעין לבין עסקת הבניה.

 

ראה גם דוח הועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה

  

לחץ כאן ל- ו"ע 10784-11-10 גיאות אפיקי נדל"ן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים