ועדת הכספים אישרה את הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח בחוק מיסוי מקרקעין עד לתום שנת 2013, אשר מטיל חובה על רוכש זכות במקרקעין לשלם מקדמה לרשות המסים על חשבון מס השבח בו חב המוכר.

במקביל, תופץ בקרוב הצעת חוק אשר תקבע את המקדמה כהוראת קבע תוך הכנסת שיפורים ושינויים במנגנון הקיים, זאת לאור יתרונותיה הבולטים של תשלום המקדמה.

 

ראה גם מקדמת מס שבח

 

ועדת הכספים אישרה את הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים