הצעת משרד האוצר להוסיף מסלול מקוצר לתשלום מס שבח בשיעור 20%

 

במסגרת טיוטת התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 מוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ולקבוע מנגנון מקוצר לחיוב במס שבח במכירת דירות מגורים, על פיו שיעור המס יהא 20% מן התמורה, ללא התרת ניכוי הוצאות וניכוי פחת.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי במכירת דירת מגורים, פעמים רבות, אין למוכר אסמכתאות להוצאותיו, ועל כן מוצע להקל על המוכר, ולאפשר לו מסלול המאופיין בנטל בירוקראטי מופחת, ביחס למסלול הרגיל. על מנת לפשט את ההליכים של ההצהרות בהם נדרשים המוכר והקונה בעסקה וכדי לפשט את הליכי חישוב השבח, מוצע, במכירת דירת מגורים, לאפשר למוכר לבחור בין מיסוי השבח במתכונת הרגילה הקבוע בחוק, לבין תשלום מס סופי בגובה 20% מהתמורה, ללא ניכויים, קיזוזים או זיכויים. השיעור אשר נקבע הינו נמוך משיעור מס שבח העומד בד"כ על 25% לפחות, ומגלם באופן משוער את הניכויים הקיזוזים והזיכויים אשר המוכר היה מקבל לו היה בוחר בחישוב מס שבח במסלול הרגיל.

 

 

לחץ כאן להצעת תיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת תקציב המדינה 2017-2018

ראה גם שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים