הנחיות רשות המסים ליישום חוק מס ריבוי דירות

 

מס ריבוי דירות הינו מס אשר מוטל על יחיד/תא משפחתי, שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו.

 

סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב על פי נוסחה שבחוק כאשר הוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה (ככלל החיוב הינו שנתי למעט מכירות/רכישות במהלך השנה).

החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו כן נקבעו בחוק מקרים בהם החייב יהא פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס חלקי.

 

החוק קובע כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כלל דירותיו (כולל כתובת, שטח, החלק שבבעלותו), הסכום הקבוע לכל דירה, מהן הדירות אשר לא יחויבו, מהו סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום.

 

ככלל את ההצהרה יש להגיש לרשות המסים עד ליום 31 במרץ 2017.

את המס יש לשלם בשני תשלומים שווים: האחד עד 30/6 והשני עד 31/12 של שנת המס.

 

בחוק ובתקנות נקבעו כללים ותנאים לגבי זכאות חייב להטבות בעת מכירת דירת מגורים בתקופה מיום 1 בינואר 2017 ועד 1 באוקטובר 2017. ההטבות כוללות, בכפוף לעמידה בהוראות החוק והתקנות:

  1. פטור ממס ריבוי דירות בגין הדירה אשר נמכרה או דירה אחרת לפי בחירתו של החייב מיום 1.1.17.
  2. מתן מענק לתשלום מס השבח ולא יותר מתקרה שנקבעה בתקנות.
  3. אפשרות להפקיד את כספי תמורת המכירות עד לתקרה שנקבעה בקופת גמל להשקעה. (לגבי הפקדה בקופ"ג – ניתן להפקיד לקופה עד ליום 31/12/17 ובתנאי שהמכירה בוצעה לפני מועד ההפקדה, גם אם המכירה לאחר 1/10/17).

 

כדי ליישם את הוראות החוק באופן מיטבי ויעיל פותחו מספר כלים אשר יסייעו בהבנת החוק והוראותיו, בדיקת החבות במס, זכאות לפטור/חיוב חלקי ואופן הגשת ההצהרה והבקשה להטבה.

 

באתר האינטרנט של רושת המסים (בכתובת: www.taxes.gov.il) תחת נושא "מיסוי מקרקעין ו- "מס ריבוי דירות") מפורסם נוסח החוק, התקנות בדבר מענק וכן אוסף שאלות שכיחות כולל תשובות מפורטות.

 

לצורך בדיקת סכום המס הצפוי ובדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי פותחו לשירותכם היישומים הבאים:

במחשבונים שולבו דברי הסבר הן לגבי הוראות החוק המתאימות ואופן החישוב והן לגבי אופן השימוש הטכני במחשבון.

 

לצורך הגשת הצהרה ובקשה לקבלת הטבות שולבו באתר 2 טפסים כדלהלן:

יש להקפיד על מילוי כל השדות הנדרשים בטופס באופן ברור ולהגישם בהתאם להנחיה המופיעה בטופס.

 

לחץ כאן להנחיות רשות המסים ליישום חוק מס ריבוי דירות