החלטת מיסוי: 7789/14 - חלק ה' לפקודת מס הכנסה – שינוי מבנה, מיזוגים ופיצולים -העברת נכסים, העברת זכויות בנכס מקרקעין המוחזק בחלק בלתי מסוים (במושע) – לפי הוראות סעיף 104א - הבהרה

 

 

העובדות:

  1. המבקשת הינה חברה תושבת ישראל, המחזיקה בזכויות בחלק בלתי מסוים (במושע) במקרקעין (להלן "הזכויות בנכס המקרקעין") ומקנות בעלות של 50% מהזכויות בנכס המקרקעין.

 

  1. בהתאם להצהרת המבקשת, ניתן לבצע חלוקה של הזכויות בנכס המקרקעין וכן ניתן למכור את הזכויות בנכס המקרקעין ללא קבלת כל אישור מהמחזיקים האחרים בנכס המקרקעין.

 

  1. בכוונת המבקשת להעביר את מלוא הזכויות בנכס המקרקעין המוחזקים על ידה לחברה קשורה, בתמורה להקצאת מניות בחברה ובהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה (להלן: "ההעברה").

 

פרטי הבקשה:

לאשר כי אין מניעה להעביר את הזכויות בנכס המקרקעין מהווה חלק בלתי מסוים בנכס המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. ניתן אישור לביצוע העברת זכויות בנכס המקרקעין המהוות חלק בלתי מסוים בנכס המקרקעין, לפי סעיף 104א לפקודה, והכול כפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה-2 לפקודה.

 

  1. הובהר, כי אין בהעברה משום הפרה של הוראות סעיף 104א(ב) לפקודה.

 

  1. הובהר כי, אין זה משום אישור לתנאי חלק ה2 לפקודה בכלל ולתנאי סעיף 104א בפרט.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 7789/14

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים