החלטת מיסוי 7631/17 – מיסוי מקרקעין – חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים

 

 1. העובדות
  • חברה א' וחברה ב' הינן חברות קבלניות (להלן: "החברות") אשר הגישו הצעה משותפת למכרז. על פי ההצעה, כל חברה תרכוש 50% במקרקעין במושע.
  • המקרקעין מהווים מלאי עסקי בדוחות הכספיים של החברות, כאשר כל חברה רשמה בספריה את מחצית משווי המקרקעין.
  • החברות יזמו, כנדרש על פי תנאי המכרז והסכם הפיתוח, תכנית חדשה, אשר אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
  • כל אחת מן החברות נשאה במחצית עלויות הכנסת התכנית החדשה.
  • החברות פעלו ביחס למקרקעין באופן עצמאי תוך שיתוף פעולה תכנוני, כאמור לעיל.
  • החברות מבקשת לפרק את השיתוף ביניהן כך שחלף הזכויות המשותפות בכל מגרש ומגרש במקרקעין יוקנו לכל חברה מספר מגרשים בחכירה עצמאית ונפרדת וכל אחת מן החברות תוכלנה לממש את זכויותיה במגרשים אשר יוקצו לה.
  • פירוק השיתוף בין החברות, מתבצע בשלב הראשוני והתכנוני בלבד, קרי, בשלב הטרום עסקי ושלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל למכירת המלאי עסקי.

 

 1. הבקשה
  • מבוקש לאשר כי חלוקת מקרקעין אשר הינם מלאי עסקי בנסיבות האמורות, תהא פטורה ממס רכישה ותחול תקנה 27 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות").

 

 1. תמצית הסדר המס ותנאיו
  • על חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים יחולו הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") וזאת בהתאם לסעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין").
  • תקנה 27 לתקנות חלה על מכירה כמשמעותה בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין ועל כן לעניין מס רכישה, חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים הנעשית בשלב הטרום עסקי, כאמור בחלק העובדתי, ללא תשלומי איזון, ובהתאם לרציונל ולתנאים בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר אינה יוצרת זכויות חדשות לבעלים המשותפים והמהווה למעשה כימות של אותן הזכויות אשר היו בידי השותפים ערב פירוק השיתוף, תהא פטורה ממס רכישה בהתאם לתקנה 27 לתקנות.
  • ויובהר, אין באמור לעיל, כדי לקבוע את השלכות המס בהתאם לפקודת מס הכנסה.
  • החלטת המיסוי לא חלה על איחוד מקרקעין כמשמעותו בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 7631/17