החלטת מיסוי 74/06 - מיסוי מקרקעין - קביעת יום רכישה - החלטת מיסוי בהסכם

 

 העובדות:

  1. בשנת 1939 נרשמה חברה א' בע"מ (להלן: "חברה א'") כבעלים של כנס מקרקעין (להלן: "המקרקעין").
  2. חברה א' החזיקה בנכסי נדל"ן שונים ובעלי מניותיה היו כדלקמן:
  1. בתחילת שנת 1961 החליטו מפרקי חברה א' (להלן: "המפרקים") להעביר את המקרקעין לחברה ב' בע"מ (להלן: "חברה ב'") ובחודש מרץ 1961 חתמו המפרקים על שטר מכר ללא תמורה לחברה ב'.
  2. חברה ב' הוקמה בשנת 1960 על יד מר א', מר ב' ומר ג' ומיד לאחר הקמתה הודחו מניותיהם של מר א' ומר ב' ונעשתה הקצאה של מניות נוספת למר ג' וכן הקצאת מניות לבניו. תוצאות מהלך זה הייתה החזקה של הון מניות חברה ב' על פי החלוקה הבאה:
  1. עם פטירתו של האב בשנת 1971 הועברו לילדיו מר ד' ומר ה' (להלן: "האחים") 250 מניות נוספות, כך שמאותו מועד החזיקה האחים ב- 500 מניות רגילות כל אחד.
  2. בעקבות חקיקת חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), התשל"ו-1976 (להלן: "חוק פלומין") התפרקה חברה ב', והמקרקעין הועברו בשלמות, ללא תמורה, על שמות האחים ונרשמו על שמם, בחלקים שווים, בלשכת רישום המקרקעין.
  3. חברה ב' קיבלה אישור שלטונות המס בדבר פירוק החברה ובהתאם להוראות חוק פלומין והעברת המקרקעין לאחים נעשתה תוך מתן פטור ממס.

 

פרטי הבקשה:

שיעור מס השבח שיחול במכירת המקרקעין ע"י האחים יהיה:

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. לגבי 25% מהזכויות במקרקעין אשר במקור הגיע לאחים בירושה מהאב, יקבע יום הרכישה בהתאם ליום פטירת האב ובהתאם לכך יקבע שיעור מס השבח.
  2. לגבי 75% מהזכויות במקרקעין אשר במקור הגיעו לאחים בהקצאת המניות שנעשתה בחברה ב', יקבעו יום הרכישה ושווי הרכישה בהתאם לרישא לסעיף 4 לחוק פלומין. נתונים אלו יקבעו במשרד האזורי בהתאם לנתונים העובדתיים בעת ההצהרה.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 74/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים