החלטת מיסוי 7169/18 – מיסוי מקרקעין – רכישת מניות באיגוד מקרקעין ע"י קרן ריט – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות

  1. חב' X (להלן: "הקרן") הינה קרן להשקעות במקרקעין (קרן ריט) כהגדרתה בסעיף 64א3 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").
  2. בכוונת הקרן לרכוש את מניותיו של איגוד מקרקעין כהגדרתו בסעיף 64א7ג(א) לפקודה, באופן אשר יקנה לה 100% מן הזכויות באיגוד המקרקעין. הרכישה עתידה להתבצע באופן ישיר מבעלי המניות של איגוד המקרקעין, ולא בדרך של הקצאת מניות.
  3. כל נכסיו של איגוד המקרקעין הם זכויות במקרקעין המהווים קרקע אשר ניתן לבנות עליה על פי תכנית דירות מגורים (להלן: "המקרקעין").
  4. המקרקעין עומדים בחלופה הרביעית להגדרת "מקרקעין לצרכי דיור להשכרה" הקבוע בסעיף 64א2 לפקודה.

הבקשה

לאשר כי בגין רכישת המניות באיגוד המקרקעין על ידי הקרן, יחול סעיף 64א7א לפקודה הקובע מס רכישה מופחת (0.5%) על רכישת מקרקעין לצורכי דיור להשכרה.

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. סעיף 64א7ג(א) לפקודה מייצר השקפה מלאה בין הקרן והאיגוד בנוגע להכנסות האיגוד, להתחייבויותיו ולנכסי האיגוד (בניגוד לחברה משפחתית ו/או חברת הבית).
  2. לאור האמור, מס הרכישה המוטב הקבוע בסעיף 64א7א לפקודה החל על רכישת מקרקעין לצרכי דיור להשכרה יחול גם על רכישת מניות באיגוד מקרקעין אשר בבעלותו מקרקעין לצרכי דיור להשכרה, על ידי הקרן.
  3. יובהר כי מס הרכישה כאמור, יחול על שווי המקרקעין לצרכי דיור להשכרה שבידי איגוד המקרקעין ולא על שווי מניות האיגוד.
  4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 7169/18